طرح ۵ کیلوواتی
۴۰میلیون تومان
بهمراه ضمانت نامه کتبی کیفیت
 • مشاوره رایگان
 • طراحی و ساخت سازه
 • مطالعه فنی مکان احداث نیروگاه
 • ۲۰ سال قرار داد خرید برق
طرح ۲۰ کیلوواتی
۱۵۰میلیون تومان
بهمراه ضمانت نامه کتبی کیفیت
 • مشاوره رایگان
 • طراحی و ساخت سازه
 • مطالعه فنی مکان احداث نیروگاه
 • ۲۰ سال قرار داد خرید برق
طرح ۱۰۰ کیلوواتی
۷۰۰میلیون تومان
بهمراه ضمانت نامه کتبی کیفیت
 • مشاوره رایگان
 • طراحی و ساخت سازه
 • مطالعه فنی مکان احداث نیروگاه
 • ۲۰ سال قرار داد خرید برق