توضیحات اجمالی

پنل، اینورتر و استراکچر خورشیدی به عنوان سه جز موثر در راندمان نیروگاه می‌بایست به گونه‌ای انتخاب گردند که علاوه بر مباحث اقتصادی از نظر عملکرد راندمان مطلوبی را داشته باشند.همچنین در تهیه پنل و اینورتر خورشیدی بهترین برندهای موجود که حسن سابقه آنها به اثبات رسیده است مورد استفاده قرار خواهد گرفت. انتخاب پنل و اینورتر خورشیدی بر اساس محاسبات مهندسی دقیق می باشد به صورتی که بالاترین راندمان به دست آید.

  • پنل خورشیدی
  • اینورتر خورشیدی
  • استراکچر خورشیدی
  • کابل

در تهیه پنل و اینورتر خورشیدی بهترین برندهای موجود که حسن سابقه آنها به اثبات رسیده است مورد استفاده قرار خواهد گرفت.